Algemene voorwaardenArtikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING strekkende tot het verzorgen van coaching, akasha readingen en creatieve workshops alsmede toevoeging van deskundigheid en alle daarmee samenhangende activiteiten.

1.2 Algemene voorwaarden van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING (potentiële) contractspartij (hierna: “Opdrachtgever”) worden door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien Opdrachtgever naar laatst genoemde voorwaarden verwijst in een tot LILIAN IN ‘T ZAND COACHING gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LILIAN IN ‘T ZAND COACHING en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Een opdracht komt tot stand met LILIAN IN ‘T ZAND COACHING als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 BW dat voor laatst genoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel op te worden gevat.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én bevestiging van de opdracht door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING, dan wel nadat door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING een begin met de uitvoering is gemaakt.

2.3 Opdrachtgever kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van het aanbod, behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn.

2.4 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.

2.5 Elke overeenkomst wordt door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.6 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.Deze algemene voorwaarden zijn van Lilian in ‘t Zand Coaching / Consultancy, Herik 8, 5803 EL Venray 2024Artikel 3 Tarieven

3.1 Tarieven, met inbegrip van eventuele kostenramingen, gelden in euro’s en zijn inculsief B.T.W., tenzij anders vermeldt.

3.2 Indien na de datum van aanbieding één of meer van de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is LILIAN IN ‘T ZAND COACHING gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen tarieven te wijzigen. Nadat de wijziging van de tarieven is vastgesteld, zal LILIAN IN ‘T ZAND COACHING gerechtigd zijn de tarieven te vorderen in dezelfde termijnen als waarin de oorspronkelijke tarieven opeisbaar zijn gesteld.

3.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat deze van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden.

Artikel 4 Reclames

4.1 Klachten over door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING verrichtte diensten dienen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na het (hebben moeten) verrichten van de diensten schriftelijk gemotiveerd aan LILIAN IN ‘T ZAND COACHING te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht zich akkoord te hebben verklaard met de dienstverlening en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die de Opdrachtgever op grond van de wet en/of de overeenkomst ten dienste staan.

4.2 Het indienen van reclames laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5 Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING aan te wijzen rekening in Nederlandse valuta, netto contant, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder beroep op schuldvergelijking.

5.2 Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling direct van rechtswege in verzuim. LILIAN IN ‘T ZAND COACHING is in dat geval bevoegd om zonder nadere in gebreke stelling tot incasso over te gaan. Aan de Opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.3 De Opdrachtgever is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,= vermeerderd met de verschuldigde B.T.W.

5.4 LILIAN IN ‘T ZAND COACHING behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LILIAN IN ‘T ZAND COACHING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan LILIAN IN ‘T ZAND COACHING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan LILIAN IN ‘T ZAND COACHING worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LILIAN IN ‘T ZAND COACHING zijn verstrekt, heeft LILIAN IN ‘T ZAND COACHING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 LILIAN IN ‘T ZAND COACHING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LILIAN IN ‘T ZAND COACHING is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LILIAN IN ‘T ZAND COACHING de uitvoering van die onderdelen opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. LILIAN IN ‘T ZAND COACHING zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal LILIAN IN ‘T ZAND COACHING de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle in het kader van de dienstverlening ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, modellen, programmatuur, documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij LILIAN IN ‘T ZAND COACHING of haar licentiegevers.

8.2 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING aan hem ter beschikking gestelde informatie.

9.2 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING niet toegestaan deze informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

Artikel 10 Personeel

10.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING medewerkers van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING of van ondernemingen waarop LILIAN IN ‘T ZAND COACHING ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien LILIAN IN ‘T ZAND COACHING een advies verstrekt, is zij jegens haar Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming in dat advies, indien en voorzover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij een normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijke voor het advies bedongen vergoeding.

11.2 LILIAN IN ‘T ZAND COACHING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 Iedere (buiten) contractuele aansprakelijkheid van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING alsmede van haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige aansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

11.4 Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING zal nimmer het bedrag overschrijden dat LILIAN IN ‘T ZAND COACHING / CONSULTANCY voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht c.q. ontvangt.

11.5 De Opdrachtgever van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING dient haar te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING ten behoeve van de Opdrachtgevers verrichtte werkzaamheden.


Artikel 12 Overmacht

12.1 Iedere verplichting van LILIAN IN ‘T ZAND COACHING tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop LILIAN IN ‘T ZAND COACHING redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor nakoming geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd.

12.3 Van overmacht is daarnaast ondermeer, doch niet uitsluitend sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING ingeschakelde derden.

12.4 De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen.

12.5 Indien de nakoming langer dan 3 maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over een weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens LILIAN IN ‘T ZAND COACHING niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt LILIAN IN ‘T ZAND COACHING het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

13.2 Indien LILIAN IN ‘T ZAND COACHING ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de Opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.


Artikel 15 Geschillenbeslechting

15.1 Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan/of met LILIAN IN ‘T ZAND


COACHING / CONSULTANCY zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.


Artikel 16 Slotbepaling

16.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet zal door LILIAN IN ‘T ZAND COACHING / CONSULTANCY in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.